ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 


 

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

   

หน่วยบริหารงานวิจัยขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่านขอรับการสนับสนุนทุนเผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2567

โดยเอกสารการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

1. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

2. หนังสือรับทราบและยินยอมให้นำผลงานวิชาการขอรับทุน (กรณีผู้ขอรับทุนมีผลงานร่วมกับนักศึกษา) 

3. สำเนาบทความหรือหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน 1 ฉบับ และหลักฐานประกอบการเผยแพร่ผลงานที่ปรากฎในฐานข้อมูลนั้นจริง 

4. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนจากภาควิชา 

หน่วยบริหารงานวิจัย

โทร.053-941213

 

เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสำคัญรับเงินทุนเผยแพร่ผลงาน (download)
2. แบบฟอร์มขอรับทุนเผยแพร่ 2567 (download)
3. ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการฯ (download)
4. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเผยแพร่(สำหรับภาควิชา) (download)
5. หนังสือรับทราบและยินยอม(กรณีผลงานร่วมกับนักศึกษา) (download)
6. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2567 (download)