ประกาศ การจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศ การจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

เอกสารการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

1.  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2566

2. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชา (ตัวอย่างตามไฟล์แนบ)

 

หมายเหตุ : 1.ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ "สรุปข้อมูล SDG" และ "คำอธิบาย CMU-TRL" ได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ 

 

 

หน่วยบริหารงานวิจัย

โทร.053-941213

 

เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบเสนอโครงการวิจัย 2566 (download)
2. ประกาศ การจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (download)
3. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารทุนวิจัย(สำหรับภาควิชา) (download)
4. ใบสำคัญรับเงินโครงการวิจัย 2566 (download)
5. คำอธิบายCMU-TRL (download)
6. สรุปข้อมูล SDG (download)
7. รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (ส่งพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) (download)