ประกาศ การจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2567


 

ประกาศ การจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

เอกสารการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

1.  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2567

2. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชา (ตัวอย่างตามไฟล์แนบ)

 

หมายเหตุ : 1.ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ "สรุปข้อมูล SDG" และ "คำอธิบาย CMU-TRL" ได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ 

 

 

หน่วยบริหารงานวิจัย

โทร.053-941213

 

เอกสารดาวน์โหลด
1. เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (download)
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายของโครงการวิจัย (download)
3. สรุปข้อมูล SDG (download)
4. คำอธิบาย CMU-TRL (download)
5. ใบสำคัญรับเงินโครงการวิจัย 2567 (download)
6. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารทุนวิจัย(สำหรับภาควิชา) (download)
7. ประกาศ การจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
8. แบบเสนอโครงการวิจัย 2567 (download)