ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 


ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

   

หน่วยบริหารงานวิจัยขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่านขอรับการสนับสนุนทุนเผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2566

โดยเอกสารการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

1. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

2. หนังสือรับทราบและยินยอมให้นำผลงานวิชาการขอรับทุน (กรณีผู้ขอรับทุนมีผลงานร่วมกับนักศึกษา) 

3. สำเนาบทความหรือหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน 1 ฉบับ และหลักฐานประกอบการเผยแพร่ผลงานที่ปรากฎในฐานข้อมูลนั้นจริง 

5. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนจากภาควิชา 

 

หน่วยบริหารงานวิจัย

โทร.053-941213

 

เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มขอรับทุนเผยแพร่ 2566 (download)
2. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2566 (download)
3. หนังสือรับทราบและยินยอม(กรณีผลงานร่วมกับนักศึกษา) (download)
4. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเผยแพร่(สำหรับภาควิชา) (download)
5. ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการฯ (download)