ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก


ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก


เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย (download)
2. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (download)