จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข้อมูลจาก กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกเพื่ออ่านคู่มือ https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/book.pdf