ผลงานวิจัย

ปี 2564

 

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

1

การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการเสพติดซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับวัยทำงาน 

อาจารย์ ดร. ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด

Centre of Addiction Studies (CADS)

https://cmu.to/PnB3y

https://cads.in.th/cads/content?id=172