ประกาศ มช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ

ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประกาศ มช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge)


เอกสารดาวน์โหลด
1.  ประกาศ มช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge) (download)