เกี่ยวกับหน่วยงาน

           หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มีพันธกิจด้านการวิจัย คือ ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ


          คณะศึกษาศาสตร์มีกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการวิจัยดังนี้คือ การสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการศึกษา และผลักดันให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ตลอดจนผลักดันให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ


          กระบวนการทำงาน
         
คณะศึกษาศาสตร์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยคือ “หน่วยบริหารงานวิจัย”   มีเจ้าหน้าที่ทำงานประจำ 2 คน และมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจำคณะศึกษาศาสตร์  ทำหน้าที่ บริหารงานวิจัยของคณะให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ ฯ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยกับองค์กรต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และระดมทุนสนับสนุนงานวิจัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

          คณะ ฯ สนับสนุนการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ จากแหล่งทุนภายนอกและสนับสนุนงบประมาณของคณะเพื่อดำเนินการวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับผู้ที่ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะตลอดทั้งปี และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ 25,000 – 100,000 บาท นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย ดังนี้คือ

         1. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

         2. การจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร์

         3. ผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า

         4. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่