ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2566 (ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการและค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 56 คน
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2566 (ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการและค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

ตามที่สำนักงานบริหารงานวิจัยได้ ปรับปรุงแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2565 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ จึงขอนำส่งประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2566 (ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการและค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ลงวันที่ 18 เมษายน 2566โดยขอให้ผู้ขอรับการสนับสนุนใช้แบบฟอร์มคำขอรับเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มข้างต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย https://cmu.to/5hStQ

สนใจสอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติม โทร.053-943612 สำนักงานบริหารงานวิจัย


เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์ม-คำขอรับเงิน-APC-190466 (download)
2. แบบฟอร์ม-คำขอรับเงิน-ค่าตอบแทน-190466-1 (download)
3. ประกาศ-มช.-กำหนดประเภทรายจ่าย-13-2566-ค่าตอบแทน-APC (download)