สำนักงานบริหารงานวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 177 คน
สำนักงานบริหารงานวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้

     1. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ

     2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research)

     3. ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก (PM2.5 and other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside (FCB))

     4. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     5. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     6. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ซึ่งมีกำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครขอรับทุน สามารถยื่นข้อเสนอโครงการโดยตรงมาที่ Email: research.ora@cmu.ac.th โดยระบุชื่อเรื่องการส่งอีเมล “รหัสทุน (ชื่อหัวหน้าโครงการ,คณะ)” เช่น Ex (นพพล,อก.) เป็นต้น พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

     1. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ (รหัสทุน : RG)

         1.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ (pdf และ word)

         1.2 แบบสรุปข้อมูลศักยภาพ (excel)

         1.3 ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf)

     2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (รหัสทุน : TG) 

         2.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (pdf และ word)

         2.2 ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf)

     3. ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 (รหัสทุน : PM) 

        3.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 (pdf และ word)

        3.2 ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf)

 4. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (รหัสทุน : JR) 

        4.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (pdf และ word)

        4.2 ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf) 

     5. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (รหัสทุน : MR) 

        5.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (pdf และ word)

        5.2 ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf)

     6. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสทุน : IR) 

        6.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบัน (pdf และ word)

        6.2 ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf)

     อนึ่ง ขอให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุน แจ้งชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ และประเภททุนที่ประสงค์จะขอรับทุน ผ่านส่วนงานต้นสังกัด และขอความร่วมมือส่วนงานต้นสังกัดจัดทำสรุปจำนวนการยื่นขอรับทุน แจ้งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัยเพื่อทราบและประกอบการตรวจสอบข้อเสนอโครงการในระบบต่อไป (สามารถดำเนินการผ่านระบบ CMU e-Document ได้) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://cmu.to/ugRxl หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้