ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 558 คน
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการวิจัยในคน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขอความยินยอมจากกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 90 คน รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting


รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 และรุ่น 2 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 


ขอประชาสัมพันธ์แก่ อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนจำนวน 850 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
โดยเปิดรับสมัคร 2 รุ่น ดังนี้ 
- รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – เมษายน 2566 รุ่นที่ 1 อบรมวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
- รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม  2566  รุ่นที่ 2 อบรม วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
.

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://forms.gle/TPKaigs6JJAcaTXdA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณดาระวี เหลืองไพโรจน์ โทรศัพท์: 02-800 2840-60 ต่อ 1121 
คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล โทรศัพท์: 02-800 2840-78 ต่อ 1010, 02-441 9180, 089-412 9954 
E-mail: shirbtraining@gmail.com