ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 83 คน
ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ nriis ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. (มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกดรับรองข้อเสนอการวิจัย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11659

สอบถามข้อมูลด้านทุนวิจัยได้ที่ - กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.y66@nrct.go.th โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 423, 424, 06 5950 9841 (นางสาวสวนีย์ / นางสาวขนิษฐา / นางสาวภรรทรทร)