มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอ ผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 116 คน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอ ผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อการทำงานที่หลากหลายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยจากกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในงานมีกิจกรรม การปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายกลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็น “การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” และการนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

ทั้งนี้ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย  ลงทะเบียนและส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://conference.eau.ac.th/  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล โทรศัพท์ 091-0107515