ขอเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ขอรับการสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 99 คน
ขอเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ขอรับการสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

หน่วยบริหารงานวิจัยขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่าน ขอรับการสนับสนุนทุนเผยแพร่ฯ ในปีงบประมาณ 2566

โดยเอกสารการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

1. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

2. หนังสือรับทราบและยินยอมให้นำผลงานวิชาการขอรับทุน (กรณีผู้ขอรับทุนมีผลงานร่วมกับนักศึกษา) 

3. สำเนาบทความหรือหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน 1 ฉบับ และหลักฐานประกอบการเผยแพร่ผลงานที่ปรากฎในฐานข้อมูลนั้นจริง 

4. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนจากภาควิชา 

 

หน่วยบริหารงานวิจัย

โทร.053-941213


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการฯ (download)
2. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเผยแพร่(สำหรับภาควิชา) (download)
3. หนังสือรับทราบและยินยอม(กรณีผลงานร่วมกับนักศึกษา) (download)
4. แบบฟอร์มขอรับทุนเผยแพร่ 2566 (download)
5. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2566 (download)