การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 142 คน
การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

    สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ปรับแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และยังคงสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และภายหลังจากนำเสนอผลงานวิชาการแล้วผู้รับทุนสามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (Core Collection) ได้

จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ ให้อ้างอิงเงื่อนไขในการขอรับทุนจากประกาศฉบับนี้ ส่วนผู้รับทุนรายเดิมให้ส่งผลงานตามเงื่อนไขของประกาศฉบับเดิม

>>>>>ระบบขอทุนไปเสนอผลงาน  https://mis.cmu.ac.th/sps/

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ - สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu.ac.th)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศแนวทางการการรับทุนไปเสนอผลงานต่างประเทศ 12 ม.ค.64
1 (download)
2. ผังขั้นตอนการเสนอขอทุน (download)