เปิดรับข้อเสนอโครงการแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี Research to Technology Transformation (RT2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 336 คน
เปิดรับข้อเสนอโครงการแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี Research to Technology Transformation (RT2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ รวมทั้งสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสอดรับนโยบายการยกระดับเทคโนโลยีสู่เส้นทางนวัตกรรม ซึ่งได้มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินโครงการ “การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยีResearch to Technology Transformation (RT2)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีในระดับ TRL 4 ขึ้นไป และการวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัยและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ นั้น

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึเปิดรับข้อเสนอโครงการ “การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี Research to Technology Transformation (RT2)” ครั้งที่ 1 ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจทุกท่าน โดยสแกน QR CODE ที่ปรากฏด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและภาพรวมโครงการ ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ทางอีเมล deeptechfund@step.cmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววิภาวี ศรีธรรม ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 08 6385 3936

 

สอดรับนโยบายแผน 13 มช. QUICK WIN

"ยกระดับ 100 เทคโนโลยี จากงานวิจัยสู่เส้นทางนวัตกรรม"

"ยกระดับ 100 เทคโนโลยี จากงานวิจัยสู่เส้นทางนวัตกรรม"

เปิดรับข้อเสนอโครงการ "การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (Research to Technology Transformation: RT2)" ด่วน! จำนวนจำกัด

เตรียมต่อยอดงานวิจัย ยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์

ด้วยทุนสนับสนุน สูงสุด 400,000 บาท 
(สำหรับยกระดับงานวิจัย) ระยะเวลา 6 เดือน

เงื่อนไข
- เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ไม่เคยรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานจากโครงการเดียวกัน
- งานวิจัยที่ต่อยอดต้องอยู่ในระดับ Preliminary Research ขึ้นไป
- สามารถส่งงานวิจัยได้มากกว่า 1 งานวิจัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://cmu.to/RT2-2566

สนใจส่งข้อเสนอโครงการด้วยรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ( .docx และ .pdf)
ได้พร้อมด้วย 3 Minute VDO ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ก.ย. 2565