วช.ประกาศเปิดรับสมัคร ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 126 คน
วช.ประกาศเปิดรับสมัคร ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับสมัคร ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น อนึ่ง วช. กำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ

1. หัวหน้าโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นข้อเสนอโครงการ ควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด

2. ขอความร่วมมือในการจัดทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองในระบบในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11596