สำนักหอสมุดเปิดบริการใหม่สำหรับการวิจัย บริการให้คำปรึกษาข้อมูลการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ (Research Consultation Service)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 142 คน
สำนักหอสมุดเปิดบริการใหม่สำหรับการวิจัย บริการให้คำปรึกษาข้อมูลการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ (Research Consultation Service)

สำนักหอสมุด บริการให้คำปรึกษาข้อมูลการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ (Research Consultation Service)

เพื่อช่วยผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยในด้านบริการสนับสนุนการวิจัยของสำนักหอสมุด เป็นบริการให้คำปรึกษาการวิจัยส่วนบุคคลโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ/บรรณารักษ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มช. เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยและโครงการวิจัย

หัวข้อที่เปิดรับให้คำปรึกษา

1.วิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย (Write Research Proposal)

2.ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

3.วิธีการวิจัย (Research Methods)

4.ข้อมูลการวิจัย (Research Data)

5.ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม (Ethical Considerations)

6.สำนักพิมพ์ (Publishing)

7.การประเมินผลการวิจัย (Research Assessment)

8.ลิขสิทธิ์ (Copyright)

โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยอีกด้วย สำหรับผู้สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ได้ที่ https://cmu.to/CMULResearch  สอบถามเพิ่มเติม คุณประกายดาว ศรีโมรา โทร. 0 5394 4553