ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 231 คน
ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

            สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ปรับแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และยังคงสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และภายหลังจากนำเสนอผลงานวิชาการแล้วผู้รับทุนสามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (Core Collection) ได้

          ผู้สนใจสามารถศึกษาแนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ ให้อ้างอิงเงื่อนไขในการขอรับทุนจากประกาศฉบับนี้ ส่วนผู้รับทุนรายเดิมให้ส่งผลงานตามเงื่อนไขของประกาศฉบับเดิม

ระบบขอทุนไปเสนอผลงาน  https://mis.cmu.ac.th/sps/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารงานวิจัย เพื่อดาวน์โหลดระเบียบ / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่  https://cmu.to/NFGTx